Byggnadsvård

Bebyggelsens kulturvärden är resurser som bidrar till attraktiva samhällen. Museets byggnadsantikvarier arbetar med omsorgen om den enskilda byggnaden, dess utförande, material och hantverk – från sjöbod och bondgård till industri och miljonprogram. Men också med historien hos den samlade miljön, dess utveckling, förändring och karaktärsdrag – från kyrkomiljön och byn till stadskvarteret eller torget.

Hus är berättelser. I husen bor människor men också minnen. Vår historia finns på det sättet runt omkring oss i landskap, förort och innerstad.

För att känna igen och kunna hantera kulturvärden krävs kunskapsunderlag i den enskilda planeringssituationen eller renoveringen. Värmlands Museum erbjuder rådgivning och utför antikvariska uppdrag som identifierar och hanterar bebyggelsens kulturvärden, samt ger verktyg att kommunicera dem.

Av hus blir vi klokare. Vi förstår oss själva bättre genom att kunna jämföra och spegla nutid mot dåtid. Världen växer med våra samhällen.

Rådgivning och tjänster

Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram ger en samlad bild av en kommuns kulturmiljöer. Genom att inventera bebyggelsen och peka ut kulturvärden hos enskilda byggnader och samlade miljöer är kulturmiljöprogrammet ett viktigt redskap vid ställningstaganden i planärenden och bygglovsfrågor i en kommun. Kulturmiljöprogrammet är ett strategiskt dokument som anger en vision för hur de kommunala kulturmiljöerna kan användas som resurser för mervärden och utveckling inom alla områden i en kommun. Kulturmiljöprogrammet är ett viktigt planeringsunderlag för kommunal förvaltning, som kan användas i kommunikation med privata fastighetsägare.

Inventering av kommunens kulturmiljöer
Utpekanden av bebyggelse med kulturhistoriska värden
Vision och strategisk framåtblick – Vilka berättelser är viktiga i vår kommun och hur tar vi med oss dem i framtiden?

Antikvarisk förundersökning

Antikvarisk förundersökning är ett grunddokument som ger kunskap om byggnadens kulturvärden inför renovering eller planförändring. Förundersökningen möjliggör ställningstagande till varsamhetskrav inför projektering. På så sätt kan byggnadens kulturhistoriska kvaliteter tillvaratas. Förundersökningen är ett kunskapsunderlag som kan krävas för prövning i byggnadsnämnd.

Kort historik
Identifiering av karaktärsdrag och kulturvärden
Rekommendation utifrån kulturvärden
Konsekvensbeskrivning

Kulturhistorisk utredning

Den kulturhistoriska utredningen sätter fokus på en samlad miljö med kulturvärden. Den är ett kunskapsunderlag med varsamhetsrekommendationer men också ett strategiskt dokument för utveckling av miljön med kulturvärdena som grund. Den produceras inför omgestaltning av en miljö eller där platsens kulturvärden behöver lyftas fram och förtydligas.

Historik – vilka berättelser förmedlar platsen?
Karaktärsdrag och kulturvärden från olika tider
Kulturhistoriska ställningstaganden – vilka årsringar och element är de viktigaste?
Från kulturvärde till mervärde för utveckling

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk kompetens krävs vid byggnadsvårdsprojekt som rör kyrkor och byggnadsminnen samt i de fall byggnadsvårdsbidrag inom ramen för Kulturmiljölagen (KML) erhållits. Den antikvariskt medverkande följer byggprocessen för att byggnadens kulturvärden ska beaktas. Antikvarisk medverkan krävs också enligt Plan- och bygglagen (PBL) vid förändring av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Byggnadens kulturvärden ska beaktas enligt upprättad kontrollplan. Kontrollplanen bör utgå från en upprättad antikvarisk förundersökning.

Dokumentation av förändringar
Sammanställning av genomförda åtgärder
Intyg till kontrollplan

Vård- och underhållsprogram

Vård- och underhållsprogrammet är en redskap för att förvalta byggnader med höga kulturhistoriska värden, exempelvis byggnadsminnen. Byggnadens eller anläggningens historia och förändring beskrivs och de kulturhistoriska värdena specificeras. Lämpliga åtgärder för vård och underhåll av byggnadens delar anges. Aktuella skador och underhållsbehov dokumenteras och åtgärdsbehoven prioriteras.

Historik, karaktäristik och kulturvärden
Särskilda krav utifrån material och utföranden
Lämpliga underhållsåtgärder
Status och skadebesiktning
Prioritering av underhåll och renovering

Ladda hem faktablad om vård och underhåll av modernismens bebyggelse.

Övriga tjänster

Byggnadsbeskrivning
Kulturhistorisk karaktäristisk byggnad/område
Förslag/synpunkter kulturvärden i detaljplan eller områdesbestämmelse
Bebyggelseinventering
Fördjupad riksintressebeskrivning
Dokumentation inför rivning

Kontakta oss

Referensexempel