Integritetspolicy

Värmlands Museum värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Till exempel lämnar vi inte uppgifter vidare från våra utskicksregister. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder eventuell personlig information. Den beskriver också dina rättigheter utifrån dataskyddslagen.

Personuppgift och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (ex IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 


Ansvarig

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, t ex en kommun, en myndighet eller en organisation.

Värmlands Museum ansvarar för de uppgifter vi lagrar. Organisationsnummer 873200-3549

Adress: Sandgrundsudden, Box 335, 651 08 Karlstad. Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: museet@varmlandsmuseum.se

 


Eventuella förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra förändringar i integritetspolicyn. Den finns alltid via länk längst ner på vår webbplats.

 


Personuppgifter vi samlar vi in och syfte

Nyhetsbrevsprenumeranter

Prenumerantregistret innehåller endast e-postadresser och används för nyhetsbrevsutskick samt utskick av inbjudningar till vernissage.
Registret är sammanställt från:
– anmälda prenumerationer
– deltagare i våra program och event
– konferensbokare
– köpare av museets årskort
– medlemmar i Värmlands Museiförening
– samt övriga som anmält intresse för vår verksamhet

I nyhetsbrevet finns en avanmälningslänk för den som ej vill fortsatta vara mottagare.

Årskortsköpare

För att skicka ut information om kommande utställningar och program till de som genom köp av årskort har visat intresse för museets verksamhet, samlar vi följande personuppgifter: Förnamn och efternamn, samt mailadress. Det är frivilligt att lämna uppgifter om särskilt intresse för konst, foto, historia, programaktiviteter ellerbarn & unga. Uppgifterna används för att vi ska kunna rikta informationen mot rätt målgrupp.

Program- och eventdeltagare

När du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera din anmälan. Vi registrerar då din anmälan och behöver din e-postadress för att kunna hantera kommunikationen. Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller i sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

Konferensbokare

När du bokar konferens hos oss måste vi kunna hantera bokning och betalning. Vi registrerar då bokningen och behöver din e-postadress för att kunna hantera framtida kommunikation med er.

Rekrytering

För att Värmlands Museum ska kunna hantera ansökningar, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste Värmlands Museum behandla vissa personuppgifter. Grunden för denna behandling är intresseavvägning, alternativt avtal.

Personuppgifter som behandlas av Värmlands Museum är bland annat namn, födelsedatum, adress, information om erfarenhet och färdigheter, eventuellt fotografi m.m.

Kunder

För att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder behandlar Värmlands Museum personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för våra kunder. Företrädares personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att skicka intressanta erbjudanden och information till kundbolaget. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Värmlands Museum har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare på bolag som vi har kundavtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post och personnummer.

Leverantörer

För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer behandlar Värmlands Museum personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att museet har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag som vi har avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel.

Kameraövervakning

För att förebygga/undvika och beivra brott kameraövervakar Värmlands Museum utställningslokalerna. Grunden för denna behandling är intresseavvägningen att förebygga och utreda brott.

 


Varifrån hämtas uppgifterna?

Vi hämtar personuppgifterna endast från information du lämnat till oss, ej från tredje part. När du skickar e-post till oss med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system. Skulle meddelandet innehålla känsliga uppgifter, såsom hälsa, religiös åskådning etc. tas det bort, inget sparas.

 


Vilka kommer vi dela dina uppgifter med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina uppgifter med företag som är underleverantörer till oss, s.k. personuppgiftsbiträden.

Exempel är det företag som hanterar vår hemsida.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden hos oss sker det endast för de ändamål vi angivit. Vi kontrollerar att våra personuppgiftsbiträden kan garantera säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden där de garanterar denna säkerhet och åtar sig att följa säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas alltid inom Sverige.

Personuppgifterna sparas aldrig längre än nödvändigt.

 


Dina rättigheter som registrerad

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till rättelse

Du kan begära att din uppgifter rättas

Rätt till radering

Du kan begära rätt till radering ifall
– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats
– Du invänder mot den intresseavvägning vi gjort och ditt skäl väger högre än den bedömning vi gjort
– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

 


Hur personuppgifterna skyddas

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem.

 


Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara om händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten skall anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.