Arvikas stadskärna

Kulturmiljöprogram

På uppdrag av Arvika kommun har Värmlands Museum utarbetat ett kulturmiljöprogram för Arvikas stadskärna.

Syftet med programmet är att visa vilka byggnader och miljöer som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, så att man kan vara varsam om deras kvaliteter och värden. I programmet lyfts fyra tydliga karaktärsdrag fram som kännetecknar Arvikas stadskärna: rutnätet, skiffertaken, innergårdarna och hörnhusen. Även fyra tydliga berättelser om Arvikas stadskärna redovisas, som ett bidrag till diskussionen om Arvikas identitet: hantverket, industrin, den lilla staden och berättandet. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag vid till exempel bygglov och fysisk planering samt vid fastighetsägares förvaltning av byggnaderna.

Läs hela kulturmiljöprogrammet på Arvika kommuns hemsida. (pdf)