Byggnadsvård

Hus är berättelser

I husen bor människor men också minnen. Vår historia finns på det sättet runt omkring oss i landskap, förort och innerstad.

Av hus blir vi klokare. Vi förstår oss själva bättre genom att kunna jämföra och spegla nutid mot dåtid. Världen växer med våra samhällen. Vår vardag ger bilder av arkitektur, samhällsbyggande och livsvillkor från många tider.

Värmlands Museum erbjuder genom vår uppdragsverksamhet en rad tjänster som identifierar, hanterar och kommunicerar bebyggelsens kulturvärden. Dessa kulturvärden utgör resurser som bidrar till attraktiva samhällen i utveckling. För att identifiera och hantera kulturvärden krävs att kunskapsunderlag tas fram i den enskilda planeringssituationen eller renoveringen.

Bebyggelsens kulturvärden utgör resurser som bidrar till attraktiva samhällen. Vi arbetar med omsorgen om den enskilda byggnaden, dess utförande, material och hantverk. Från sjöbod och bondgård till industri och miljonprogram. Vi arbetar med historien hos den samlade miljön, dess utveckling, förändring och karaktärsdrag. Från kyrkomiljön och byn till stadskvarteret eller torget.

Rådgivning och tjänster

Kulturmiljöprogram


På uppdrag av flertalet kommuner tar vi fram kulturmiljöprogram som ger en samlad bild av kommunens kulturmiljöer. Genom att inventera bebyggelsen och peka ut kulturvärden hos enskilda byggnader och samlade miljöer är kulturmiljöprogrammet ett viktigt redskap vid ställningstaganden i planärenden och bygglovsfrågor i en kommun.

Kulturmiljöprogrammet är ett strategiskt dokument som också anger en vision för hur de kommunala kulturmiljöerna kan användas som resurser för mervärden och utveckling inom alla områden i en kommun. Vilka berättelser är viktiga i vår kommun och hur tar vi med oss dem i framtiden?

 • Samlad bild av kommunens kulturmiljöer
 • Utpekanden av bebyggelse med kulturhistoriska värden
 • Planeringsunderlag för kommunal förvaltning
 • Vision och strategisk framåtblick
 • Kommunikation gentemot fastighetsägare

Antikvarisk förundersökning


Antikvarisk förundersökning är ett grunddokument som ger kunskap om byggnadens kulturvärden inför renovering eller planförändring. Förundersökningen möjliggör ställningstagande till varsamhetskrav inför projektering. På så sätt kan byggnadens kulturhistoriska kvaliteter tillvaratas. Förundersökningen är ett kunskapsunderlag som kan krävas för prövning i byggnadsnämnd.

 • Kort historik
 • Identifiering av karaktärsdrag och kulturvärden
 • Rekommendation utifrån kulturvärden
 • Konsekvensbeskrivning

Kulturhistorisk utredning


Den kulturhistoriska utredningen sätter fokus på en samlad miljö med kulturvärden. Den är ett kunskapsunderlag med varsamhetsrekommendationer men också ett strategiskt dokument för utveckling av miljön med kulturvärdena som grund. Den produceras inför omgestaltning av en miljö eller där platsens kulturvärden behöver lyftas fram och förtydligas.

 • Historik – vilka berättelser förmedlar platsen?
 • Karaktärsdrag och kulturvärden från olika tider
 • Kulturhistoriska ställningstaganden – vilka årsringar och element är de viktigaste?
 • Från kulturvärde till mervärde för utveckling

Antikvarisk medverkan


Antikvarisk kompetens krävs vid byggnadsvårdsprojekt som rör kyrkor och byggnadsminnen samt i de fall byggnadsvårdsbidrag inom ramen för Kulturmiljölagen (KML) erhållits. Den antikvariskt medverkande följer byggprocessen för att byggnadens kulturvärden ska beaktas.

Antikvarisk medverkan krävs också enligt Plan- och bygglagen vid förändring av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Byggnadens kulturvärden ska beaktas enligt upprättad kontrollplan. Kontrollplanen bör utgå från en upprättad antikvarisk förundersökning.

 • Dokumentation av förändringar
 • Sammanställning av genomförda åtgärder
 • Intyg till kontrollplan

Vård- och underhållsprogram


Vård- och underhållsprogrammet är en redskap för att förvalta byggnader med höga kulturhistoriska värden, exempelvis byggnadsminnen. Byggnadens eller anläggningens historia och förändring beskrivs och de kulturhistoriska värdena specificeras. Lämpliga åtgärder för vård och underhåll av byggnadens delar anges. Aktuella skador och underhållsbehov dokumenteras och åtgärdsbehoven prioriteras.

 • Historik, karaktäristik och kulturvärden
 • Särskilda krav utifrån material och utföranden
 • Lämpliga underhållsåtgärder
 • Status och skadebesiktning
 • Prioritering av underhåll och renovering

Ladda hem faktablad om vård och underhåll av modernismens bebyggelse.

Övriga tjänster


Kulturhistorisk kunskapsproduktion låter sig inte alltid samlas till en större produkt. Till de tjänster inom bebyggelsehistoria och byggnadsvård som Värmlands Museum också utför hör:

 • Byggnadsbeskrivning
 • Kulturhistorisk karaktäristik byggnad/område
 • Förslag/synpunkter kulturvärden i detaljplan eller områdesbestämmelse
 • Bebyggelseinventering
 • Fördjupad riksintressebeskrivning
 • Dokumentation inför rivning

Kontakta oss

Referensexempel