20 maj 2017 - 03 sep 2017

Molnet - The Cloud of Unknowing

The Cloud of Unknowing är en anonym text inom mystik från 1300-talet som är skriven som en kontemplativ guide för den som söker kunskap. Vägen till kunskap kan mycket väl gå via en öppen hållning till okunskap. Sökandet efter kunskap via konstens processer och meditativa göranden har en lång historisk linje. Inom konsten har man sedan långt tillbaka använt sig av abstraktion för att gestalta existentiella frågor och metafysiska tankar. Denna kunskap sträcker sig tillbaka via renässansen och medeltiden till antikens Platon. Konstverket har en rent fysisk närvaro som berör och affekterar oss. I det gamla Egypten manifesterades olika krafter genom materian.  Det outsägliga och det som man inte kan beskriva i språkliga termer uttrycktes genom olika material och former. Men språket finns med tidigare, i tänkandets processer. I utställningen ser vi samtida konstnärliga uttryck för de till synes paradoxerna mellan språk och materia, intellekt och sinnlighet, ord och gestaltning, slumpmässighet och exakthet. Affekternas nyanserade språk framträder direkt med sin fysiska kraft.

Utställningen är producerad av Värmlands Museum under temat ’Tro’ 2017.

Morgonljus över Molnet – The cloud of unknowing. Madeleine Hatz

Molnet – The Cloud of Unknowing

Att söka kunskapen, kraften, processen eller livet genom konstens väg har gamla anor, och har oftast beskrivits genom ett sökande efter det gudomliga. Redan Dionysios Areopagiten på 500-talet e.Kr. menade att det gudomliga endast kan beskrivas med vad det inte är, eftersom mänsklig kunskap är begränsad i sin föreställningsförmåga. Därför upptäcktes möjligheten att gå en omvänd väg, via negationen, den s.k. via negativa. Kanske går det att förstå vad gud är genom vad hen inte är. Under 1300-talet tog en anonym munk i England upp Areopagitens tanke, och skrev texten Icke-vetandets moln. Molnet är platsen för det gudomliga mötet. Det är också metoden att nå dit, att gå in i ett moln av glömska eller tömning av all annan kunskap. ”Intet” och ”Ingenstans” blev sedan begrepp som ersatte begreppet ”gud” i den s.k. negativa teologin. Detta ledde vidare mot den moderna poetiska nihilismen inom litteratur och konst. Abstrakt konst är ett sökande av nya uttryck. Genom materians sinnlighet och frånvaron av motiv uppstår nya bilder av mellanrum. Ovetskapen får möjligheter till nya uttryck. Historiska referenser antyds eller dyker upp. Vi anar lager av ackumulerad kunskap,
dolt bakom till synes tomma ytor. Vi gläntar in genom porten till en svindelrörelse, som samtidigt är här och nu, som en materiell atmosfär på en armslängds avstånd. Kraftrörelsens sinnliga vitalitet handlar om en helhetstanke: Intet är baksidan av allt.

Ladda hem infoblad.