Tillit till konsten

Vad människor tror på, vilken kunskap som påverkar oss har alltid varit aktuella frågor som människor söker svar på. Frågan om man genom konsten kan få någon kunskap är ett mycket gammalt ämne. Då mitt uppdrag som konstintendent var att sammanställa en utställning med samtida internationella konstnärer, föll det sig naturligt att det skulle handla om att söka kunskap genom konsten. Men vilken konst har ett kunskapsperspektiv och vilken slags kunskap talar vi om?

All kunskap bygger på erfarenheter. Att uppleva konstverk och med egna sinnen låta sig affekteras, det vill säga bli påverkad, handlar om att vi med sinnena rent kroppsligt tar in kunskap om verkligheten. Man kan träna sig att bli mer receptiv. Det finns olika slags kunskap – logisk, rationell, intuitiv, kroppsbaserad kunskap, emotionell kunskap och kollektiv kunskap, för att nämna några. Det finns medveten och omedveten kunskap, mätbar och omätbar kunskap. Det finns medvetandets inre kunskap och yttre kunskap om världen. Det finns kunskapstraditioner i olika kulturer och bortglömd kunskap i vår egen kultur. All denna kunskap finns möjlig för konsten att använda. Konsten är det fält som står friast att röra sig mellan olika kunskapsområden. Följande texter bygger på samtal som jag har fört med respektive konstnär under processen att skapa utställningen Molnet – The Cloud of Unknowing.

Tack till alla medverkande konstnärer.

Karlstad, maj 2017.

Elisabet Yanagisawa, konstintendent,

Värmlands Museum


Molnet – The Cloud of Unknowing

Att söka kunskapen, kraften, processen eller livet genom konstens väg har gamla anor, och har oftast beskrivits genom ett sökande efter det gudomliga. Redan Dionysios Areopagiten på 500-talet e.Kr. menade att det gudomliga endast kan beskrivas med vad det inte är, eftersom mänsklig kunskap är begränsad i sin föreställningsförmåga. Därför upptäcktes möjligheten att gå en omvänd väg, via negationen, den s.k. via
negativa. Kanske går det att förstå vad gud är genom vad hen inte är. Under 1300-talet tog en anonym munk i England upp Areopagitens tanke, och skrev texten Icke-vetandets moln. Molnet är platsen för det gudomliga mötet. Det är också metoden att nå dit, att gå in i ett moln av glömska eller tömning av all annan kunskap. ”Intet” och ”Ingenstans” blev sedan begrepp som ersatte begreppet ”gud” i den s.k. negativa teologin. Detta ledde vidare mot den moderna poetiska nihilismen inom litteratur och konst. Abstrakt konst är ett sökande av nya uttryck. Genom materians sinnlighet och frånvaron av motiv uppstår nya bilder av mellanrum. Ovetskapen får möjligheter till nya uttryck. Historiska referenser antyds eller dyker upp. Vi anar lager av ackumulerad kunskap,
dolt bakom till synes tomma ytor. Vi gläntar in genom porten till en svindelrörelse, som samtidigt är här
och nu, som en materiell atmosfär på en armslängds avstånd. Kraftrörelsens sinnliga vitalitet handlar om en helhetstanke: Intet är baksidan av allt.