Martin Erik Andersen


Vid första anblicken ser man orientaliska mattor, vars framsida är vänd inåt, och baksidan är täckt med silverblad. Vi omsluts av en sakral atmosfär. De skulpturala verken är abstraktioner som manifesterar lager av dold kunskap. Ytlagret är den molekylära materian i sig – rent silver (Ag). Spegeltemat antyder en dubbel verklighet, där det synliga är en del som korresponderar mot en osynlig del. I den hermetiska kunskapstraditionen är silver ett material som korresponderar till månen, och månkraften ger upphov till drömmar och visioner.

Council of Hieria
Persian rug, silver leaf, lacker
352 x 260 cm. 2017
Courtesey of Galleri Susanne Ottesen

“Creation is the privilege of all souls. An inexhaustible, vital force, matter is prone to endless fecundity. It has a beguiling power of temptation, which entices us to become creators in our own right.”

The Cinnamon Shops, Bruno Schulz

Titlarna fungerar som språkliga koder, nycklar till att öppna upp verken. Council of Hieria refererar till ett koncilium år 754 e.Kr. i närheten av Konstantinopel. Där fastslogs det att alla avbildningar av gud skulle förbjudas. Vad man inte kunde göra sig en föreställning om fick inte uttryckas i bild. Martin Erik Andersen rör sig i en tankevärld som är både djuplodad och vidsträckt. ”Så som ovan, så ock nedan” , Corpus Hermeticum. Martin Erik Andersen (f. 1964 i Köpenhamn) arbetar med skulptur och installationer i vilka han kombinerar en rad olika media, så som ljud, ljus, rörlig bild och levande växter. Andersen studerade vid Al-Fonun Al-Gamila, konsthögskolan i Kairo (1989–90), och tog sin examen vid Kungliga Danska Konsthögskolan 1992. Sedan 2009 arbetar Andersen som professor vid Kungl. Danska Konsthögskolan. Han bor och verkar i Köpenhamn.


Martin Erik Andersen (f. 1964 i Köpenhamn) arbetar med skulptur och installationer i vilka han kombinerar en rad olika media, så som ljud, ljus, rörlig bild och levande växter. Andersen studerade vid Al-Fonun Al-Gamila, konsthögskolan i Kairo (1989–90), och tog sin examen vid Kungliga Danska Konsthögskolan 1992. Sedan 2009 arbetar Andersen som professor vid Kungl. Danska Konsthögskolan. Han bor och verkar i Köpenhamn.


 

At first glance, you will see oriental rugs with their fronts facing inwards, and the backs covered with silver leaves. We are surrounded by a sacred atmosphere. The sculptural works are abstractions that manifest layers of hidden knowledge. The surface layer is the molecular matter in itself – pure silver
(Ag). The semi-reflective character of the silver mimics mirrors. The mirror theme suggests a dual reality, in which the visible constitutes one part that corresponds to an invisible part. In Hermetic tradition, silver is a material that corresponds to the moon, and the lunar power gives rise to dreams and visions. The titles function as linguistic codes, keys to opening up the works. Council of Hieria refers to a Christian council in the year 754 AD near Constantinople. The council decided that all images of God would be forbidden. What could not be imagined was not to be expressed in images. Martin Erik Andersen moves in a world of thought that is both deep and wide. “As above, so below”, Corpus Hermeticum. Martin Erik Andersen (b. 1964 in Copenhagen) works with sculpture and installations combining a variety of media including sound, lights, moving images and living plants. Andersen studied at Al-Fonun Al-Gamila (The Fine Arts Academy) in Cairo (1989–90), and graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts (1992). Since 2009, Andersen has been a professor of sculpture at the Danish Academy of Fine Arts, and he lives and works in Copenhagen, Denmark.