Madeleine Hatz


Madeleine Hatzs målningar är paradoxer. Mäster Eckhart formulerade en paradoxal tanke om att gud föds i människans själsgrund när människan närmar sig gud. Samtidigt föds människan som en passage för gudomen att verka i världen. Det är en ömsesidig händelse, en gnista tänds. Han menade att människan har möjlighet att få del av denna kraft – kärlek. Denna tanke kan gestaltas i abstrakt måleri som Hatz gör i konkreta, men samtidigt imaginära landskap. Dynamiska krafter samlas, skingras och sammansmälter. Sinnliga rupturer och kratrar framträder som på kosmisk mark. De är utsnitt av komplexa strukturer, differentieringar av materia, immanenta fält där tanken kan få vandra och verka. Det handlar om materians texturer som berör.

Chartreuse
malda bildäck, reliefkarta, akryl, olja på presenning 203 x 198 cm. 2015
Foto: Jean Baptiste Beranger

Madeleine Hatz är djupt engagerad i politiska och filosofiska frågor, det praktiska livet. Hatzs konstnärliga aktivism innefattar abstrakt måleri i kombination med performanceverk. Ett av verken bär titeln Dollarsedel. Det antyder till de osynliga relationerna mellan det sekulära och det andliga, det är samma praktiska verklighet. Det är det aktiva görandet som kännetecknar ett medvetet liv.

”Esse est Deus”
[Gud är det enda varat]
[Being is God]

Mäster Eckhart

Madeleine Hatz är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1980). Hatz har under mer än tre decennier haft ateljé och bostad i New York. Hon har rört sig som en nomad, och levt och arbetat med konst även i Kina. Hatz har en varm förtrogenhet med klassisk måleritradition, och verkar också med sin konst i politiska och sociala engagemang. Ett återkommande tema är Franciskus. Genom performanceverk som utfördes i bl.a. New York, vid Himmelska Fridens Torg i Beijing och i Stockholm gestaltar hon en anda av anspråkslöshet, radikalt mod och aktiv empati. Hatz är representerad vid Moderna Museet och Nationalmuseum. Hon lever och arbetar i Stockholm och Sörmland.


Madeleine Hatz’s paintings are paradoxes. Meister Eckhart formulated a paradoxical idea that God is born in the soul of man as man approaches God. At the same time, man is born as a passage through which the divine power can work in the world. It is a mutual event, a spark is lit. Eckhart meant that man has the potential to gain access to this power – love. This idea can be made manifest in abstract painting, which Hatz does in tangible but at the same time imaginary landscapes. Dynamic forces gather, scatter and merge. Sensual ruptures and craters appear as if on cosmic ground. They are excisions of complex structures, differentiations of matter, immanent fields where the mind can wander and work. It is the surfaces of matter that affect. Madeleine Hatz is deeply involved in political and philosophical issues, in practical life. Hatz’s artistic activism includes abstract painting combined with performance art. One of the works is entitled Dollar Bill. It alludes to the invisible relationships between the secular and the spiritual – it is the same practical reality. It is the active doing that characterises a conscious life. Madeleine Hatz studied at the Royal Institute of Art in Stockholm (1980). For over three decades, Hatz lived and worked in New York. She has lived a nomadic life, and has worked with art even in China. Hatz has a warm familiarity with the classical painting tradition, and she is also politically and socially committed through her art. A recurring theme is Saint Francis. Through performance works in New York, on Tiananmen Square in Beijing and in Stockholm she creates a spirit of modesty, radical courage and active empathy. Hatz is represented at Moderna Museet and Nationalmuseum. She lives and works in Stockholm and Södermanland.