Museiföreningens historia

1839 skänkte prosten Anders Lignell en samling fornfynd till Karlstads läroverk. Det räknas som Värmlands Museums födelseår.

”Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening” som stiftades 1862 kom att ta hand om samlingen som efter hand utökats. Den förvarades i Gamla Gymnasiet i Karlstad, lokaler som inte var lämpliga för ändamålet. Föreningen försökte lösa lokalfrågan men finansieringen var ett problem. Först 1917 började planerna på att bygga ett museum att ta fart.

Ett upprop gjordes i pressen där värmlänningarna erbjöds att bli medlemmar i en förening, vars främsta syfte var att få till stånd ett länsmuseum för Värmland. ”Föreningen Värmlands Länsmuseum” bildades under stor uppslutning 2 juli 1917. Den nya föreningen inriktade sin verksamhet främst på att samla in pengar och lösa lokalfrågan medan den gamla föreningen ägnade sig åt att sköta om museisamlingarna.

År 1925 beslutades att de båda föreningarna skulle slås samman och få namnet ”Värmlands Fornminnes- och museiförening”. Först 1926 fanns så mycket pengar i kassan att styrelsen kunde ge i uppdrag åt arkitekten Cyrillus Johansson att rita en museibyggnad på Sandgrund i Karlstad.

1929 invigdes Värmlands Museum, en stor händelse i Värmland det året. Professor Helge Kjellin hade anställts som intendent för att ta hand om verksamheten och museisamlingen som nu vuxit avsevärt.

Värmlands fornminnes- och museiförening drev ensam Värmlands Museum fram till 1980. Stiftelsen Värmlands Museum bildades 1 januari 1980 och övertog driften av museet. Huvudmän var förutom Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ”Värmlands fornminnes- och museiförening”. Genom stadgeändring bytte föreningen i november 1998 namn till Värmlands Museiförening. I styrelsen för ”Stiftelsen Värmlands Museum” ingår tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter från Värmlands Museiförening.

Föreningen förvaltar sju stiftelser: Ur sex av stiftelserna ledigförklaras medel årligen. Ur en stiftelse utdelas vartannat år stipendium till en ung konstnär eller konsthantverkare. Ur Stiftelsen Helge Kjellins Minne delar föreningen, ej årligen, på styrelsens initiativ ut ett stipendium.

Hedersmedlemmar

Ur Värmlands Museiförenings stadgar, § 2:

”Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen eller efter dess hörande av föreningen väljas person, vilken gjort sig synnerligen förtjänt om föreningen och dess verksamhet. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.”

Under åren har Museiföreningen med glädje och stor tacksamhet utsett följande personer till hedersmedlemmar i föreningen:

2019 Kenneth Johansson

”För sitt generösa ledarskap i Värmlands Museiförening och för att han på ett inspirerande sätt och med ödmjukhet och stor entusiasm tagit sig an den värmländska kulturen och verkat för att göra den tillgänglig för alla värmlänningar.”

2018 Emelie Nilsson

”För sitt mångåriga arbete i Museiföreningen där hon med brinnande intresse och stort engagemang för värmländsk kultur samt med ett stort hjärta bidragit till att utveckla verksamheten vid Värmlands Museum.”

2017 Jonas Wirén

”För att under årtionden verkat för och delat med sig av rik insikt om det värmländska landskapets natur och kultur.”

2015 Karl-Axel Hjerdt

”För sitt brinnande intresse för den värmländska kulturen och sin förmåga att levandegöra betydelsefulla personer från gången tid.”

2012 Eva Eriksson

”Eva Eriksson utses till hedersmedlem för ett inspirerande ledarskap av Värmlands Museiförening och för ett stort engagemang för Värmlands Museum och kulturens betydelse för regional utveckling och humanistiska värderingar”.

2010 Sven-Jacob Andersson

”Sven-Jacob Andersson väljs till hedersmedlem för att han med föredömlig energi hävdat Värmlands Museums betydelse i samhällslivet och för att han med hög ambition lett Museiföreningen in på nya vägar i en ständigt föränderlig omvärld.”

2009 Tomas Jönsson

”Museichefen Tomas Jönsson utses till hedersmedlem i Värmlands Museiförening för att han med sin futuristiska läggning funnit framtiden i nuet och med sitt positiva ledarskap givit Värmland Museum en framträdande plats i det svenska kulturlandskapet.”

2008 Sigvard Gambring

”För hans mångåriga arbete för föreningen i vilket han förenat ett starkt kulturellt engagemang med yrkeslivets kunskaper och erfarenheter till ovärderlig nytta för både Värmlands Museiförening och Värmlands Museum”.

2006 Pelle Norelius

”Pelle Norelius har med sitt gedigna intresse för kultur och för föreningen starkt bidragit till att Helge Kjellins arkiv återbördats till Värmlands Museum. Han har också i decennier arbetat i Stiftelsen Helge Kjellins Minne samt medverkat till att denna stiftelse införlivats i Värmlands Museiförening.”

2005 Marja Wirén (avliden 2008)

”Marja Wirén förkroppsligar i sann renässansanda begreppet mecenat – en person som utan personlig vinning stöder konsten. Genom generösa gåvor till Värmlands Museum kan museet nu på ett rikare sätt spegla konsten för dagens och morgondagens besökare.”

2004 beslutade styrelsen att varje hedersmedlem skulle erhålla en personlig motivering samt få sitt medlemskap dokumenterat och inramat.

2002 Ingemar Eliasson

1999 Erik Andersson

1996 Benkt Eriksson (avliden 2015)

1984 Nils Möller  (avliden 2004)

1980 Gösta von Schoultz  (avliden 2003)

1977 Erik Stenarsson  (avliden 2000)