Fortsatta arkeologiska undersökningar på Lurö

I augusti fortsätter Värmlands Museum med arkeologiska undersökningar på Lurö i Vänern. Här har arkeologiska undersökningar skett i flera omgångar sedan 1989. Senast 2016. Undersökningarna har kommit att beröra ett stort antal olika lämningar, däribland en medeltida kyrkoruin och boplatslämningar från förhistorisk tid och tidig medeltid. På Arkeologidagen 26 augusti arrangeras visningar för allmänheten. Läs mer under program.

En starkt bidragande orsak till att undersökningarna genomförts är förekomsten av den stora kyrkoruinen och traditionerna kring ett kloster. Undersökningarna har varit mycket givande, men samtidigt kvarstår frågor, bland annat kring kyrkan och varför den byggdes på Lurö. Genom de genomförda undersökningarna vet vi att kyrkan är medeltida och mycket talar för att den övergavs redan på 1300-talet.

De arkeologiska undersökningarna har också frambringat en rad lämningar av boplatskaraktär. 2010 framkom exempelvis delar av ett större långhus från 1000-1200-talen. Samtidigt visar andra dateringar på spridda lämningar från andra tidsepoker, de äldsta drygt 2000 år gamla och de yngsta 400–500 år gamla. I dag kan vi belägga en fast gårdsbebyggelse på ön från omkring vår tidräknings början, men spridda fynd visar att man bott på Lurö redan under stenåldern.

Årets undersökningar har tre frågeställningar: Har kyrkan anlagts på en boplats från järnåldern? Finns fler kristna begravningar intill kyrkoruinen? Vilka dimensioner har det tidigare delundersökta långhuset och vilken funktion har byggnadslämningarna som ligger intill och väster om långhuset?

Undersökningarna påbörjas den 20 augusti och förväntas pågå en dryg vecka. De har finansierats med medel från Lennart J Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning, Aagot och Storjohanns minnesfond för värmländsk kultur,samt från Berit och Carl Johan Wettergrens stiftelse.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Värmlands Museum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och uppdateringar om vår verksamhet, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra vår verksamhet.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande museet@varmlandsmuseum.se.

Värmlands Museum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR