Arkeologi

Historien ger oss perspektiv

Överallt i Värmland finns lämningar och spår efter de som bodde och verkade här långt innan oss. Mycket av historien ligger begravd i marken vi kliver på. Våra arkeologer arbetar i hela länet med att gräva fram våra rötter. Verksamheten omfattar allt från handläggning och rådgivning av fysisk planering i landskapet, till omfattande inventeringar, utredningar och undersökningar av fornlämningar både på landsbygden och i städerna.

Värmlands Museums arkeolog på inventering av Vänerns norra skärgård.

Värmlands Museum har bedrivit uppdragsarkeologi sedan 1990. Sedan dess har museet utfört över 500 uppdrag. Detta har medfört att vi besitter en unik kunskap om Värmlands för- och kulturhistoria och som vi hela tiden bygger vidare på genom arkeologiska uppdrag och vårt forskningsprogram. Bland våra kunder kan nämnas bland annat kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen och vindkraftsbolag.

”Arkeologin bidrar till förståelsen av människan - igår, idag och i morgon.”

En annan viktig del i det arkeologiska arbetet är att svara på allmänhetens frågor om fornlämningar och kulturmiljön. Arkeologerna arbetar också med att besiktiga nyanmälda fornlämningar samt hålla kurser och föreläsningar om länets historia och förhistoria. Varje år producerar vi också en rad skrifter och annan information kring det historiska och förhistoriska landskapet i Värmland.

 

”Arkeologi handlar om mänskligt liv. Genom historien förstår vi och får perspektiv på vår samtid.”

Rådgivning

Värmlands Museums arkeologer har en bred kompetens och mångårig erfarenhet av alla typer av arkeologiska uppdrag, och genomför allt från mindre utredningar och inventeringar till större arkeologiska undersökningar.  Dessa uppdrag sker oftast efter beslut från länsstyrelsen i enlighet med gällande kulturmiljölag. Vidare erbjuder museet  även kulturhistorisk kompetens i samband med MKB-arbete och andra typer av förstudier eller riktade investeringsuppdrag.

Kulturmiljöutredningar


Värmlands Museum har utfört denna typ av utredningar sedan 1993. Utredningarna är ofta ett första steg i planeringen, exempelvis vid kommuners översiktsplaner, vindkraftsprojektering eller vägarbeten. Utredningarna innefattar ofta byggnadsinventeringar, arkeologiska inventeringar, liksom kart- och arkivstudier och mer djuplodande landskapsanalyser.

Arkeologiska utredningar


Arkeologiska utredningar syftar till att finna hittills okända fornlämningar. Många av länets nypåträffade fornlämningar har därmed också hittats genom utredningar som Värmlands Museum utfört. Uppdrag av det här slaget sker till mycket stor del som en fördjupad fortsättning på kulturmiljöutredningar. Utredningen innebär en inventering av kända fornlämningar och en bedömning av förekomsten av ytterligare fornlämningar i området. Arbetet innebär, förutom okulär besiktning, oftast sökschaktning eller provgropsgrävning.

Arkeologiska utredningar utförs efter beslut från Länsstyrelsen och fungerar som ett beslutsunderlag för vidare planering kring kommande insatser.

Arkeologiska förundersökningar


Arkeologiska förundersökningar sker ofta för att avgränsa fornlämningar gentemot olika typer av arbetsföretag. Samtidigt fördjupas kunskapen om fornlämningarna genom att delar av dessa undersöks, analyseras och dateras.  Syftet med en förundersökning är således att fastställa fornlämningens omfattning och karaktär. Resultaten från förundersökningen skall presentera en bild av fornlämningens vetenskapliga och antikvariska status.

Förundersökningen utförs efter beslut från Länsstyrelsen och skall utgöra ett underlag för att beräkna kostnaden för eventuellt vidare undersökningar.

Arkeologiska undersökningar


Arkeologiska undersökningar innebär vanligen att hela eller delar av fornlämningar dokumenteras och tas bort, och utgör därmed det sista steget i den arkeologiska processen.  Av alla de arkeologiska insatserna är slutundersökningen därmed den mest omfattande. Undersökningen resulterar i en detaljerad dokumentation och tolkning av de arkeologiska lämningarna. Uppdragsgivaren kan när undersökningen är slutförd och fornlämningen dokumenterad ta marken i anspråk för vidare exploatering.

Specialinventeringar


Värmlands Museum är specialiserad på olika slags inventeringar och har i dagsläget två arkeologer som är godkända granskare med behörighet att registrera i FMIS. För att få denna behörighet krävs att man är såväl godkänd granskare som registrerare för FMIS, dvs att man har god kännedom om och erfarenhet av att göra antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar i fält och kan dokumentera dessa enligt Riksantikvarieämbetets praxis.

Bland de senaste årens större inventeringsprojekt märks den årliga granskningen för ”Skog och historia” samt utredningar längs vattendrag, så kallade VAKUL-utredningar.

Föredrag och utställningar


Museets arkeologer håller löpande föredrag, skriver artiklar och producerar mindre utställningar om aktuella projekt.

Välkommen att kontakta oss!


Har du hittat ett föremål, en lämning eller har frågor om arkeologi? För att kunna hjälpa dig på bästa sätt vill vi att du beskriver ditt ärende noggrant (fyndplats, typ av objekt osv.). Bifoga gärna fotografier för att underlätta vårt svar till dig.

REFERENSEXEMPEL