Trädgårdsarkeologisk undersökning på von Echstedtska gården

I sista veckan av oktober utfördes en trädgårdsarkeologisk undersökning av tunet på von Echstedtska gården i Kila socken, Säffle kommun.  Syftet med undersökningen var att utreda hur trädgården såg ut på Bengt von Echstedts tid under 1700-talets andra hälft med förhoppningen att kunna åskådliggöra detta i framtida trädgårdsinsatser.

Undersökningen utfördes av Värmlands Museums arkeologer Johan Richardson och Ellinor Larsson samt trädgårdsarkeolog Anna Andréasson Sjögren och trädgårdsmästare Lisa Andersson. Malin Axelsson, mångårig guide och expert på von Echstedtska gården, bidrog med kunskap om trädgården genom foton och arkivuppgifter. Kilabördige Jan Rask Olsson bidrog med maskingrävning och återställande av de undersökta ytorna.

Totalt grävdes 14 schakt i ytorna närmast huvudbyggnaden och i den grässlänt som finns bakom denna. De preliminära resultaten visar att man gjort avsevärda insatser för att bygga upp själva tunet och att berg framkom nära ytan i den norra delen av övre gårdsplanen intill huskroppen men utfylld till närmast en meter i dess södra del. Den symmetri som man strävat efter och uppnått har alltså inte varit naturlig utan krävt stora arbetsinsatser.

Undersökningen omfattade också de vägar som leder upp till och längs med huvudbyggnaden för att se vilket material som använts och att utröna om det även funnits liknande till flyglar och andra byggnader. På baksidan finns en stor parterr, där man likt på framsidan fyllt ordentligt för att skapa en plan yta. Hur denna utnyttjats kan komma att framgå tydligare efter att prover från jordlagren analyserats, och en rapport kommer att färdigställas i början på nästa år. Resultaten kommer att ligga till grund för ett vårdprogram för trädgården med förhoppningen att kunna återskapa trädgården till hur den såg ut på 1700-talets andra hälft.

Schaktning utföres av Johan Richardson inom övre gårdsplanen.
Schakt genom övre gårdsplanen. I schaktet syns den bomberade vägen som leder upp mot huvudbyggnaden, hårdgjord av ett kompakt fint grus och som åskådliggörs genom den välvda ytan.
Lager av olikfärgad jord i ett schakt som grävdes i parterrens södra del, där man i flera omgångar fyllt ut med jordmassor av olika slag för att skapa en jämn markyta.
I ett schakt intill ingången till huvudbyggnaden framkom berggrunden strax under gräsmattan och där utfyllnad endast bestod av ett tunt lager grus som utgjorde en gång mot apelgården.
Dokumentation av lagren sker genom handritning, här utfört av Johan Richardson och Lisa Andersson.