Aktuellt

Långban som drivkraft för samverkan över gränser


2016-03-09

Riksantikvarieämbetet har av regeringen fått uppdraget att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen (Gruvuppdraget). Inom ramen för detta uppdrag bedriver Värmland Museum och Filipstads kommun under 2016 ett projekt i Långbans gruv- och kulturby kring integration och samhällsdeltagande.

Långbans gruv och kulturby, norr om Filipstad.

Det svenska samhället genomgår idag ett stort test på sin förmåga att hantera det ”nya” Sverige. För att möta utmaningarna behövs såväl nya angreppssätt som samarbetsformer och metoder.

Filipstads kommun brottas med ett stort tryck i mottagandet av nyanlända och behöver förbättra integrationen, ta till vara på kompetenser som nyanlända tillför, öka gemenskapen i samhället och minska längden på etableringstiden.

– För att museet även i framtiden skall vara en relevant mötesplats krävs strategiska förändringar och nya perspektiv, både för att matcha hur samhället ser ut och för att hitta former för t.ex. bevarande/skötsel och användning av kulturmiljöer, säger projektledare Henrik Ramberg.

Utgångspunkten för Värmlands Museum och Filipstads kommun är att genomföra gemensamma aktiviteter som kan möta de båda parternas behov. Samverkan är med andra ord en nyckelfaktor för projektet. Det är även centralt att de kompetenser som finns inom respektive verksamhet används. Genom detta finns det en tydlig tanke om att utveckla den verksamhet och den personal som finns idag.

Deltagarna i projektet är alla nyanlända och bor i Filipstads kommun. Det är framförallt de som lämnat de asylboenden som finns i kommunen och som kommunen har ekonomiskt och socialt ansvar för som kommer att delta i projektet.  Projektet kommer att rapporteras löpande under året.