Spår av judiskt liv i Värmland

 

Sedan sommaren 2023 pågår ett samarbete mellan Judiska museet och Värmlands Museum. Projektet vill synliggöra det svensk-judiska kulturarvet och lyfta en bortglömd och till stor del okänd del av den judiska minoritetens historia i denna del av landet.

Samarbetet söker kartlägga och beskriva minoritetens historia och kultur i landskapet och göra den mer tillgänglig för en större publik. Genom platser, berättelser och människor breddas historien om Sverige och en pusselbit, den judiska, tillfogas och skapar på så sätt en rikare och mer mångfacetterad bild av vårt land.

”Det är oerhört glädjande att vi har fått möjlighet att genomföra detta samarbete och genomlysning av judiskt liv Värmland. Vi har bara börjat leta men redan hittat spännande teman som berikar bilden av vår region.”

Karin Åberg Waern, utställningschef Värmlands Museum
Den judiska synagogan på Norra Klaragatan 5 i Karlstad. Invigdes 1899. Foto: Judiska museets samlingar.

”Den judiska minoritetens historia och kultur är en vital del av vårt gemensamma kulturarv. Tillsammans med Värmlands Museum vill vi fördjupa kunskapen om judiskt liv och synliggöra det dolda judiska kulturarvet. Värmland har en rik, men bortglömd, judisk historia som berikar den större berättelsen om Sverige.”

Andreas Schein, intendent på Judiska museet

Den judiska invandrargruppen är en av landets äldsta men kunskapen om de judar som slog sig ner i Värmland är begränsad. Judisk invandring var hårt reglerad med begränsningar om bosättningsort och andra medborgerliga rättigheter ända fram till 1870. De judiska familjer som slog sig ner i framför allt Karlstad men också andra orter i slutet av 1800-talet kom med den stora folkomflyttningen som brukar benämnas ”The Great Migration”. Många i denna judiska migrationsvåg kom från Suwalki-området i dåvarande Tsarryssland, numera Polen. De brukar hänföras till en s.k. kedjemigration dvs, de som anlänt först, lät meddela släkt och vänner som följde efter.

Projektet letar alltså efter spår av judiskt liv i Värmland och vad som kommer att hittas är ännu svårt att sia om. En startpunkt har varit Värmlands Museums egna samlingar och arkiv. Det ställer också många frågor om hur vår eget insamlande har gått till. Berättar föremål och annat om svensk-judiska traditioner eller är det beskrivet ur majoritetens perspektiv på så sätt att det osynliggör minoriteten?

På Norra Klaragatan 5 i Karlstad fanns en gång en synagoga. Den invigdes 1899 och var till skillnad från andra synagogor i Stockholm eller Norrköping uppförd i trä. Synagogan var en naturlig centralpunkt för det judiska livet och den mosaiska församlingens verksamhet. I slutet av 1950-talet var dock medlemmarna för få för att kunna upprätthålla ett organiserat judiskt liv, tomten såldes och byggnaden revs 1961.

Arken och biman sedd från kvinnoläktaren. Ur judiska Museets fotoarkiv.

Känner du till mer fotografier av synagogan eller kvarteret där den låg, eller kanske rent utav interiörbilder eller berättelser från sammankomster? Har du mer information, föremål, eller fotografier vill vi gärna höra mer!

Kontakta oss på museet@varmlandsmuseum.se , tel: 054-701 19 00 eller besök museets bibliotek måndag–fredag kl. 12–16.