AKTUELLT

Blandningen ger rätt nyans

2016-04-28

27-28 april arrangerades Färgforum på Värmlands Museum. Årets tema var ”Blandningen ger rätt nyans”.

Dag två inleddes med en diskussion om tjära. Tjära är ett nordiskt kulturarv med minst 1000 år av tradition, konstaterade Arja Källbom, byggnadsantikvarie och författare till boken ”Tjära på trätak”. Norden var en gång världens största producent av trätjära, som utvinns ur tallens virke. Tjäran skyddar träet mot solens, fuktens och väderväxlingarnas nedbrytande verkan. Hugo Larsson, Riksantikvarieämbetet, presenterade ett arbete med utgångspunkt i våra kyrkobyggnaders behov av underhåll med tjära. Det finns tjära av många olika kvaliteter, konstaterade Hugo Larsson. Avgörande är halten harts i tjäran, som bör vara framställd av kådrikt virke.

Hälsingegårdarna är numera världsarv och inom deras väggar samlas såväl dekorationsmåleri på väggar och möbler som mönstervävda textilier. Dessa interiörer står i fokus för ett projekt som samlar forskare av flera discipliner liksom lokal kunskap. Gården Bortom Åa i Fågelsjö utgör en av fallstudierna. ”Gården ligger långt från allfarvägarna”, konstaterade Ingalill Nyström, Göteborgs universitet. ”Den ligger väldigt centralt – om man bor där”, replikerade Anders Assis, Ljusdalsbygdens museum. Här finns ett rikt källmaterial, förutom i form av själva konsthantverket också i form av arkivhandlingar, ägardagböcker och kvarlämnade äldre färgpigment. Målet är en analys av den folkliga konsten liksom att utveckla analysmetoderna vidare. En färgpigmentens kriminalhistoria står i fokus för en annan del av projektet. Här har man följt rättstvisten 1839-1841 mellan målare och beställare i form av en av Hälsingegårdarnas ägare. Med arkivhandlingarnas hjälp kan vi följa de båda på en gemensam resa till handelsboden för inköp av färgpigment, den efterföljande osämjan kring ersättningsprincipen för uppdraget och så till slut den rättsliga processen.

De skilda synsätten på material och metod mellan det traditionella måleriets förespråkare och dagens målarbransch bildade ram för en diskussion kring hantverkarens roll. ”Hantverkaren måste liksom antikvarien och andra akademiker ges en plats i beslutsfattandet kring målning av kulturhistoriska byggnader”, menade Tom Granath, Svenska Byggnadsvårdsföreningen. ”Målaren är den som ofta känner byggnaden bäst”, hävdade han. ”Jag är så trött på alla vita hus som finns idag”, inledde målaren Björn Andersson sin framställning. Omsorgsfullt utformade trädetaljer och listverk göms när huset i sin helhet blir vitmålat. Det finns en glädje i att kombinera kulörer man inte får tappa bort, menade Andersson, som visade en rad bildexempel på hus som tar plats i kraft av sin färgsättning. ”Glöm inte att njuta av färg!”, avslutade han.

Färgforum arrangerades av Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk, Hantverkslaboratoriet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

 

Käthy Nilsson och Cecilia Skoglund håller föredrag om von Echstedska gården