AKTUELLT

Arkeologiska utgrävningar på Lurö

2016-08-16

I augusti inleds nya arkeologiska utgrävningarna på Lurö i Vänern. Här har arkeologiska undersökningar skett i flera omgångar mellan 1989 och 2014. Undersökningarna har kommit att beröra ett stort antal olika lämningar, däribland en medeltida kyrkoruin och boplatslämningar från förhistorisk tid och tidig medeltid.

 

En starkt bidragande orsak till att undersökningarna genomförts har varit den stora kyrkoruinen och traditionerna kring ett kloster. Undersökningarna har varit mycket givande, men samtidigt kvarstår frågor, bland annat kring kyrkan och varför den byggdes på Lurö. Genom de genomförda undersökningarna vet vi att kyrkan är medeltida och mycket talar för att den övergavs redan på 1300-talet.

Arkeologiska utgrävningar på Lurö Augusti 2016.

Fynd visar att man bott på Lurö redan under stenåldern.

De arkeologiska undersökningarna har också frambringat en rad lämningar av boplatskaraktär. 2010 framkom exempelvis delar av ett större långhus från 1000-1200-talen. Samtidigt visar andra dateringar på spridda lämningar från andra tidsepoker, de äldsta om kring 2000 år gamla och de yngsta 400-500 år gamla. I dag kan vi belägga en fast gårdsbebyggelse på ön från omkring vår tidräknings början, men spridda fynd visar att man bott på Lurö redan under stenåldern.

Vid undersökningarna 2007 påträffades 10-tal anläggningar nordost och intill kyrkoruinen. Anläggningarna, bestående av rännor och gropar, påträffades inom ett cirka 5×5 meter stort område. Ett fåtal av dem undersöktes och en datering av hasselnötsskal från en ränna gav en datering till 1260-1390 e Kr. Lämningarna är av boplatskaraktär, men undersöktes aldrig på ett sådant sätt att deras karaktär kunde fastställas mer exakt. Förekomsten av eventuella byggnadsrester intill kyrkoruinen är mycket intressanta då de kan höra samman med kyrkoruinen. Vi vill nu försöka ta reda på vilka slags lämningar det rör sig om och hur gamla de är.

Kan det ha legat en gård här innan kyrkan byggdes?

Vi kommer även att undersöka marken söder om kyrkoruinen. Här vill vi försöka ta reda på om det funnits en gård här på 600–900-talen eller inte, något som 1990-talets undersökningar ger indikationer på. Kan det ha legat en gård här innan kyrkan byggdes och blev man tvungna att flytta bebyggelsen av just den anledningen?

Undersökningarna äger rum i slutet av augusti 2016 och sker som ett samarbete mellan Värmlands Museum och Luröskärgårdens natur- och kulturförening. Undersökningarna har finansierats med medel från Sparbanksstiftelsen Alfa, Lennart J Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning samt från Värmlands Museiförening.