Arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatser i Kil

Värmlands Museums arkeologer har just avslutat en arkeologisk förundersökning i Dikartorp, Kils kommun.

Inom området för undersökningen finns fyra fornlämningar i form av tre förhistoriska boplatser och en ensamliggande härd. Området ligger i närheten av ett utifrån arkeologiskt perspektiv, väldigt spännande landskapsutsnitt. I närområdet har arkeologer tidigare påträffat Värmlands äldsta fyndplats, omkring 10 000 år gammal. Här finns även ett flertal gravfält från yngre järnålder, varav Runnevåls gravfält är Värmlands största.

De fornlämningarna som undersökts påträffades våren 2022 av arkeologer från Värmlands Museum. Vid den största av boplatslokalerna hittades ett rikt fyndmaterial av bland annat förhistorisk keramik samt en så kallad skärvstenshög. Den stora boplatsen tros vara från slutet av stenålder och bronsålder.

– I Värmland är endast ett fåtal liknande boplatser undersökta arkeologiskt. Det finns därmed stor potential att vi i och med den här förundersökningen lär oss mer om viktiga skeenden och brytpunkter i den värmländska historien, säger Johan Richardson, arkeolog vid Värmlands Museum.

En förhoppning var att få mer kunskap om den neolitiska revolutionen i dessa trakter, det vill säga övergången från ett liv som jägare och samlare till en livsstil baserad på djurhållning och odling.

– Vår målsättning var att kunna datera dessa tre fornlämningar och fastställa om de utgör spår efter fasta eller tillfälliga boplatser, säger Johan Richardson.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Kils kommun och i samband med förundersökningen sände Värmlands Museum live på sin Facebook-sida. Sändningen finns att ta del av här i efterhand.